Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Реформування митних процедур на місцевому рівні об... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Посібник «Об’єднання громад» усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин АРХІВ -> Архів публікацій

Етап ІІ. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

“Подвійна процедура реєстрації” і шляхи її вирішення практикою сьогодні

 Для того, щоб діяльність організацій вважалася законною, і вони користу­валися обсягом прав, що передбачені для них, достатньо лише легалізації. Громадські організації також можуть легалізовуватися шляхом повідомлення про заснування.
Проте для того, щоб мати набути усіх прав юри­дичної особи, мати можливість укладати трудові та ци­вільно-правові договори, відкривати рахунки у банку, вести господарську діяльність, організації повинні набути статусу юридичної особи.
Частина 2 статті 14 Закону “Про об'єднання гро­мадян” стверджує, що “у разі реєстрації об'єднання гро­мадян набуває статусу юридичної особи”. Проте 1 липня 2004 року набув чинності Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Відповідно до статті 3 цього Закону, об'єднання грома­дян, благодійні організації, політичні партії, органи дер­жавної влади та органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організа­ції, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встанов­леному цим Законом.
Таким чином, було розмежовано легалізацію і дер­жавну реєстрацію юридичної особи як окремі етапи. Сьогодні робляться спроби принаймні для деяких органі­зацій технічно ці етапи об'єднати у один. Зокрема, прийнято спільний Наказ Міністерства юстиції та Державного ко­мітету України з питань регуляторної політики та під­приємництва від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затверджен­ня регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”, який передбачає порядок взаємодії між органами юстиції та державними реєстраторами щодо об'єднання процедури легалізації та реєстрації об'єднань громадян та благодійних організацій, профспілок.
 
Особливості «подвійної процедури реєстрації» громадських організацій
 
Як уже відзначалося вище, громадські організації ство­рюються і діють із різними статусами (місцеві, всеукра­їнські, міжнародні),  за чим і визначається орган легалізації.
Відповідно до Положення про легалізацію об'єд­нань громадян, всеукраїнські громадські організації і міжнародні громадські організації реєструються Міністерством юстиції.
Місцеві осередки всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, а також місцеві громадські ор­ганізації легалізуються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в АРК, обласними, Київським та Севастополь­ським міським, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комі­тетами сільських, селищних, міських рад.
Отож, якщо організація планує здійснювати діяль­ність на рівні села, вона легалізується виконавчим комі­тетом сільської ради, селища — селищної ради, міста — міської ради, області - обласними управліннями юстиції, району — районними управліннями юстиції.
У деяких містах “пощастило” громадським органі­заціям, які діють із міським статусом у місті обласного значення. Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” на виконавчі комітети рад у містах обласного значення покладено функцію реєстрації юридичних осіб. Деякі міські ради міст обласного значення об'єднали легалізацію та реєстрацію в одній установі. Відповідно до Закону України “Про об'єднання громадян” легалізація об'єднання громадян із місцевим статусом здійснюється у триденний термін, у такий же термін реєструється юридична особа відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
Проте, знову ж таки, це залежить від організації реєстрації у кожному місті. Наприклад, у місті Львові організації із міським статусом мають можливість пройти легалізацію та реєстрацію протягом трьох днів у одного реєстратора. Натомість у місті Донецьку легалізація і реєстрація здійснюються окремо. У місті Львові реєстрація та легалізація об'єднань громадян здійснюється у триденний термін, у Донецьку терміни легалізації та реєстрації обраховуються окремо.
Незважаючи на те, що у районах також діють управління реєстрації, організаціям із районним статусом доводиться легалізуватися спочатку у районних управ­ліннях юстиції, а потім реєструвати юридичну особу у районних управліннях реєстрації. Положенням про ле­галізацію об'єднань громадян визначено, що такі місцеві організації легалізуються районними управліннями юс­тиції.
Донедавна організації самостійно проходили про­цедуру “подвійної” реєстрації громадських організацій: спочатку зверталися до управління юстиції і отримувати так звану “легалізацію”, а потім подавали реєстраційну картку форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Сьогодні діє спільний Наказ Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”. Проте він сто­сується лише організацій, які легалізуються органами юстиції.
Регламент установлює механізм, форми і строки передачі Мін'юстом (територіальним органом) даних про зареєстровані Мін'юстом (територіальним органом) юри­дичні особи.
Наказ передбачає, що організацій, які легалізу­ються в управлінні юстиції, подають до органів юстиції також реєстраційні картки щодо реєстрації їх як юридичних осіб, та отримують свідоцтво також в управлінні юстиції.
Якщо організація була легалізована управлінням юстиції до 16 березня 2006 року (до внесення відповідних змін про “єдиний технологічний процес реєстрації”), і хоче лише отримати статус юридичної особи, то вона самостійно подає до державного реєстратора такі доку­менти: заповнену реєстраційну картку форми N 6, а також пред'являє свідоцтво про реєстрацію або доку­мент, який підтверджує їх легалізацію управлінням юстиції. Форми карток затверджені Наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм­ництва „Про затвердження форм реєстраційних карток”  №67 від 9 червня 2004 року.
Важливо, що Наказ передбачає, що державний реєстратор зобов'язаний внести до ЄДР запис без стяг­нення реєстраційного збору (п.2.2. Наказу).
Відповідно до п.3.2. Наказу управління юстиції ви­магає подання реєстраційної картки у день прийняття рішення про легалізацію управлінням юстиції чи на на­ступний день. Вони ж отримують свідоцтво від реєстра­тора і видають його заявнику. Під час реєстрації нової організації та юридичної особи подається реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма N 1 ).
Проте за письмовою вимогою заявника (п.3.6) воно може бути видане на руки реєстратором заявнику без­посередньо, що дозволяє зменшити строки реєстрації.
Як зазначається у Наказі, державний реєстратор та управління юстиції «організовують передачу даних та свідоцтв таким чином, щоб забезпечити реєстрацію юри­дичної особи у можливий найкоротший термін». Проте, на жаль, система ще не працює у “найкоротший термін” і у “якнайкращий спосіб”.
Якщо мова йде про організацію, які легалізується іншими, ніж органи юстиції, реєструючими органами, то вона самостійно проходить державну реєстрацію у державного реєстратора і подає реєстраційну картку фор­ми №6 (включення — реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу).
 
Особливості “подвійної процедури реєстрації” благодійних організацій
 
Благодійні організації відповідно до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” та Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій проходять державну реєстрацію лише у ор­ганах юстиції. Зокрема, відповідно до частини 2 Поло­ження, державну реєстрацію здійснюють:
1)всеукраїнських та міжнародних благодійних ор­ганізацій - Мін'юст;
2)       місцевих благодійних організацій, а також від­ділень,   філій, представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій— органи Мін'юсту на місцях, а саме:
Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим — діяльність яких поширюється на те­риторію Автономної Республіки Крим; обласне, Київське та Севастопольське міські управління юстиції — діяльність яких поширюється відповідно на території області, міст Києва та Севастополя; районне, районне у містах Києві та Севастополі управління юстиції— діяльність яких поширюється на території відповідного району, міста районного значення або селища, села, що входять до складу цього району; міське (міста обласного значення) управління юстиції— діяльність яких поширюється на територію міста обласного значення; районне у місті управління юстиції— діяльність яких поширюється на територію відповідного району в місті.
Отож, враховуючи наявність спільного Наказу Мі­ністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”, функції щодо забезпечення передання даних дер­жавному реєстратору і видання свідоцтва про реєстрацію юридичної особи покладається на органи юстиції.
Мін'юст (територіальний орган) може вимагати від заявника подання (надіслання) реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утво­реної шляхом заснування нової юридичної особи (форма N 1 ) у день подання документів або наступного (робочого) дня після дня прийняття рішення Мін'юстом (територі­альним органом) про державну реєстрацію (легалізацію) організації, реєстрацію змін до статуту, узяття до відома змін до статутних документів (складу керівних органів) тощо відповідно до законодавства. Форми карток затвер­джені Наказом Державного комітету з питань регуля­торної політики та підприємництва „Про затвердження форм реєстраційних карток"  №67 від 9 червня 2004 року.
Орган юстиції передає дані державному реєстра­тору та після отримання свідоцтва, видає його заявнику. За письмовою вимогою заявника воно може бути видане на руки реєстратором заявнику безпосередньо, що дозво­ляє зменшити строки реєстрації. За внесення державним реєстратором запису до ЄДР збір не стягується.
Заявник отримує свідоцтво в органах юстиції, однак за письмовою вимогою заявника воно може бути видане на руки реєстратором заявнику безпосередньо, що доз­воляє зменшити строки реєстрації.
 
Особливості “подвійної процедури реєстрації” профспілок
 
Професійні спілки, так само як і благодійні орга­нізації, легалізуються в органах юстиції.
Так легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
Отож, професійні спілки також відповідно до спіль­ного Наказу Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва   від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його тери­торіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”, організації подають реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утво­реної шляхом заснування нової юридичної особи (форма N 1) органам юстиції, де вони легалізувалися. Форми карток затверджені Наказом Державного комітету з пи­тань регуляторної політики та підприємництва „Про за­твердження форм реєстраційних карток" №67 від 9 червня 2004 року.
 
Особливості «подвійної процедури реєстрації» релігійних організацій
 
Так само як і громадські організації, благодійні організації та професійні спілки, релігійні організації проходять подвійну процедуру реєстрації. Спочатку здійснюється “реєстрація статуту” релігійної організації як релігійної організації, а потім як юридичної особи.
І релігійні організації, на відміну від професійних спілок, громадських організацій, благодійних організацій, самостійно проходять процедуру реєстрації статутів та реєстрації організації як юридичної особи. Щодо профе­сійних спілок, благодійних та громадських організацій, які легалізуються органами юстиції та щодо яких діє порядок передачі даних про реєстрацію від органів юстиції до державного реєстратора, релігійні організації повинні самостійно реєструвати статус юридичної особи у держ­авного реєстратора за місцем знаходження.
Релігійні організації спочатку здійснюють реєст­рацію статуту у обласній, у місті Києві та Севастополі —Київській та Севастопольській міській державній адміністрації, а у Республіці Крим - Уряді АРК (для релігійної громади), а релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади — у Державному комітеті України у справах національностей та релігій.
Потім вони самостійно подають документи до де­ржавного реєстратора за місцем знаходження організації, адже відповідно до Закону України “Про державну реє­страцію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” релігійна організація набуває статусу юридичної особи лише після реєстрації у порядку, передбаченому цим Законом.
Окрім того, на відміну від благодійних, громадських організацій, професійних спілок, вони подають реєстра­ційну карту форми №6 (включення відомостей до єдиного реєстру), а не форми №1.
 
 
Визначення органу державної реєстрації юридичної особи
 
Багато проблем виникало в організацій у визначенні органу державної реєстрації юридичної особи. Відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” державні реєстратори виключно діють при: виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації.
Сьогодні управління юстиції чи Міністерство юстиції організовує подання відомостей про легалізацію державному реєстратору та видання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи заявнику.
Алгоритм визначення місця державної реєстрації юридичної особи є наступним: державна реєстрація юридичних осіб здійснюється за місцем знаходженням юридичної особи.
Що таке місцезнаходження юридичної особи, Закон роз'яснює наступним чином: це адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи виступають від її імені (тобто виконавчого органу).
Таким чином, навіть якщо Ви легалізували організацію із обласним статусом чи всеукраїнським статусом, а її виконавчий орган і юридична адреса знаходиться у м. Дрогобич, тому саме у Дрогобицькій районній раді буде реєструватися організація як юридична особа і вчинятимуться у цьому районі дії щодо взяття на облік в інших установах.
 
Документи для державної реєстрації юридичної особи
 
Документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, як і процедура, залежать від статусу організації та органу, який легалізує.
Сьогодні реєстрація профспілки, благодійної та громадської організації (яка легалізується у органах юс­тиції)та отримання нею свідоцтва про держреєстрацію юридичної особи відбувається у порядку процедури "проведення держреєстрації юридичної особи, утвореної шл­яхом заснування нової юридичної особи" (реєстраційна картка форми №1).
До прийняття регламенту передачі відомостей уп­равлінням юстиції державному реєстратору організації самостійно подавали свідоцтво про легалізацію та форму №6 ("підтвердження відомостей про юридичну особу").
Надалі на практиці часто виникають такі непо­розуміння між державними реєстраторами та органами юстиції щодо подання форми №1 чи форми №6.
Відповідно до спільного Наказу Міністерства юс­тиції та Державного комітету України з питань ре­гуляторної політики та підприємництва від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Мі­ністерством юстиції та його територіальними органами де­ржавним реєстраторам даних про юридичних осіб” пров­одиться наступне розмежування.
Якщо організація була легалізована управлінням юстиції до 16 березня 2006 року, і має намір отримати статус юридичної особи, то вона самостійно подає до державного реєстратора такі документи: заповнену ре­єстраційну картку форми N 6, а також пред'являє св­ідоцтво про реєстрацію або документ, який підтве­рджує    їх    легалізацію   управлінням юстиції.
Якщо ж організація легалізується і реєструється сьогодні, то вона подає до органів юстиції реєстраційну картку форми №1.Відповідно до п.3.2. Наказу управління юстиції вимагає подання реєстраційної картки у день прийняття рішення про легалізацію управлінням юстиції чи на наступний день.
Відповідні форми реєстраційних карток затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Про зат­вердження форм реєстраційних карток" від 09.06.2004 р.№67.
Щодо релігійних організацій, громадських організацій, які легалізуються іншими, ніж органи юстиції органами, то вони надалі подають іншу реєстраційну форму - реєстраційну картку форми №6(включення відомостей про юридичну особу), а не форми №1, яка затверджена Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Про затвердження форм реєстраційних карток" від 09.06.2004 р.№67.
Про це розмежування і чіткі відповіді на питання про документи йдеться у листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та під­приємництва від 13.12.2007 р. №9321 на запит Товариства сприяння українсько-польській співпраці у галузі юрид­ичної освіти і науки та Центру громадської адвокатури у рамках громадського моніторингу питань державної реєстрації та відносин громадських організацій, благодійних організацій, релігійних орган­ізацій, профспілок з контролюючими органами влади як передумова реалізації та захисту права громадян на об'єднання.
Важливо, що Міністерство юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підп­риємництва від 27.02.2007 р. №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерства юстиції та його тери­торіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб” передбачає, що державний реєстратор зобов'язаний внести до ЄДР запис без стягнення реєстраційного збору (п.2.2. Наказу).
 
Терміни реєстрації
 
Строк державної реєстрації юридичної особи згідно із статтею 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" не повинен перевищувати три робочі дні з дати надходження доку­ментів до держреєстратора.
Якщо організація легалізується у органах юстиції, то через ці органи і видається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
Спробуємо підрахувати терміни реєстрації юр­идичної особи у такому випадку.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції та Де­ржавного комітету України з питань регуляторної пол­ітики та підприємництва від 27.02.2007 р. №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним ре­єстраторам даних про юридичних осіб” Мін'юст (тер­иторіальний орган) протягом наступного робочого дня з дня одержання заповнених реєстраційних карток передає відповідну реєстраційну картку на адресу державного реєстратора. А державний реєстратор зобов'язаний у день надходження реєстраційної картки внести до ЄДР запис про проведення відповідної реєстраційної дії щодо юри­дичної особи в порядку, встановленому Законом, офор­мити свідоцтво відповідно до вимог Закону та надіслати (передати) це свідоцтво відповідно до Мін'юсту (тери­торіального органу).  Державний реєстратор може надіслати свідоцтво поштою (рекомендованим листом) або передати кур'єром. Разом зі свідоцтвом надсилається зап­овнена остання сторінка реєстраційної картки. Отож, «така передача» строками чіткими не регламентована. Також свідоцтво може бути видано безпосередньо державним реєстратором заявникові на його письмову вимогу з одн­очасним повідомленням Мін'юсту (територіального ор­гану).
 
Нормативно-правові акти та роз’яснення:
Закон України „Про державну реєстрацію юр­идичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15 травня 2003 року.
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва „Про затвердження форм реєстраційних карток"  №67 від 9 червня 2004 року
Наказ Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та пі­дприємництва “Про за­твердження регламенту передачі Міністерством юс­тиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”  №23/74/5  від 27 лютого 2007 року.
Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва „Про реєстрацію об'єднань громадян" №7801 від 9 листопада 2004 року .
Лист Державного комітету України з питань ре­гуляторної політики та підприємництва “Про на­дання роз'яснень” №9321 від 13 грудня 2007 року.  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net