Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Громадські активісти навчались інструментам впливу... Реформування митних процедур на місцевому рівні об... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1 грудня 1998 року

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

          Про молодіжні та дитячі громадські організації

       ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1, ст.2 )

     ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                                Рішення Конституційного Суду
       N 18-рп/2001 (
v018p710-01 ) від 13.12.2001 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  271-V  ( 
271-16 ) від 19.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.501
   N 2749-VI (
2749-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.125 }


     Цей Закон  визначає  особливості  організаційних  і  правових
засад утворення та діяльності  молодіжних  і  дитячих  громадських
організацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності.

     Стаття 1.  Законодавство  України  про  молодіжні  та  дитячі
                громадські організації

     Законодавство України  про  молодіжні  та  дитячі  громадські
організації складається  з  Конституції  України  ( 
254к/96-ВР ),
Закону України "Про об'єднання громадян" (
2460-12 ), цього Закону
та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

     Стаття 2. Визначення термінів

     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

     молодіжні громадські  організації - об'єднання громадян віком
від  14  до  35  років,  метою  яких  є   здійснення   діяльності,
спрямованої  на  задоволення  та захист своїх законних соціальних,
економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів;
{  Абзац  другий  статті  2 із змінами, внесеними згідно з Законом
N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     дитячі громадські організації - об'єднання громадян віком від
6 до 18 років,  метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на
реалізацію та захист своїх  прав  і  свобод,  творчих  здібностей,
задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та
соціальне становлення як повноправних членів суспільства;

     ( Положення абзацу четвертого статті 2 втратили чинність,  як
такі,  що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N  18-рп/2001  ( 
v018p710-01 ) від 13.12.2001 ) Український
національний  комітет молодіжних організацій - спілка, що об'єднує
більшість   легалізованих  всеукраїнських  молодіжних  та  дитячих
організацій,   а   також  обласних,  Автономної  Республіки  Крим,
київських  та  севастопольських  міських  об'єднань  молодіжних та
дитячих громадських організацій.

     Стаття 3.  Принципи  утворення  і  діяльності  молодіжних  та
                дитячих громадських організацій

     Молодіжні та  дитячі  громадські  організації  утворюються  і
діють  на  засадах  добровільності,  рівноправності   їх   членів,
самоврядування, законності та гласності, зокрема:

     молодіжні та   дитячі   громадські   організації  зобов'язані
доводити до відома громадськості відомості про свою  діяльність  у
формах, що не суперечать законодавству;

     інформація, що  міститься  у  статутах,  про  склад  керівних
органів,  про джерела матеріальних та інших  надходжень,  а  також
пов'язана   з   діяльністю   молодіжних   та  дитячих  громадських
організацій,  не  є  конфіденційною  або  іншою  інформацією,  яка
охороняється законом.

     Стаття 4.   Засновники   молодіжних  та  дитячих  громадських
                 організацій та їх спілок

     Засновниками молодіжних та  дитячих  громадських  організацій
можуть  бути  громадяни  України,  а  також  іноземці та особи без
громадянства,  що перебувають в Україні на законних підставах, які
досягли 15-річного віку.

     Засновниками спілок   молодіжних   та   дитячих   громадських
організацій є молодіжні та дитячі громадські організації.

     Стаття 5.  Членство  в  молодіжних  та  дитячих   громадських
                організаціях

     Членство  в  молодіжних  та  дитячих громадських організаціях
може  бути  індивідуальним  і  колективним.  {  Статтю 5 доповнено
частиною   першою  згідно  з  Законом  N  271-V  ( 
271-16  )  від
19.10.2006 }

     Членство  в  молодіжних  та  дитячих громадських організаціях
може бути фіксованим і нефіксованим. { Статтю 5 доповнено частиною
другою згідно з Законом N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     Індивідуальними  членами  молодіжних  та  дитячих громадських
організацій  можуть  бути  громадяни  України, а також іноземці та
особи  без  громадянства,  які  перебувають  в Україні на законних
підставах. { Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно з
Законом N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     Індивідуальними  членами  молодіжних  громадських організацій
можуть  бути  особи  віком  від  14  до  35 років, індивідуальними
членами  дитячих громадських організацій - особи віком від 6 до 18
років.   Вступ   неповнолітніх   віком  до  10  років  до  дитячих
громадських  організацій здійснюється за письмовою згодою батьків,
усиновителів,  опікунів  або  піклувальників.  Особи старшого віку
можуть  бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій
за  умови,  якщо  їх  кількість у цих організаціях не перевищує 10
відсотків  загальної  кількості  членів; у складі виборних органів
молодіжних  та  дитячих  громадських  організацій  кількість  осіб
старшого   віку  не  може  перевищувати  третину  членів  виборних
органів.  { Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно
із  Законами  N  271-V  ( 
271-16  )  від  19.10.2006,  N  2749-VI
(
2749-17 ) від 02.12.2010 }


     {  Частину  п'яту  статті  5  виключено  на  підставі  Закону
N 2749-VI (
2749-17 ) від 02.12.2010 }


     Колективними   членами   молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій  можуть  бути  колективи  інших  молодіжних та дитячих
громадських  організацій.  {  Статтю  5  доповнено частиною шостою
згідно з Законом N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     Колективні  члени  молодіжних  та  дитячих організацій можуть
брати   участь   у   діяльності   таких  організацій  у  випадках,
передбачених  їх  статутами.  { Статтю 5 доповнено частиною сьомою
згідно з Законом N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     Стаття 6.    Статус   молодіжних   та   дитячих   громадських
                  організацій

     Статус молодіжних та дитячих  громадських  організацій  і  їх
спілок  визначається  відповідно до цього Закону та Закону України
"Про об'єднання громадян".

     ( Положення  частини  другої  статті 6 втратили чинність,  як
такі, що  є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного
Суду  N 18-рп/2001 (
v018p710-01 ) від 13.12.2001 ) Молодіжний рух
в   Україні   координується   Українським  національним  комітетом
молодіжних  організацій, який є незалежною неурядовою організацією
і   має   статус   всеукраїнської  спілки  молодіжних  та  дитячих
громадських організацій.

     У своїй    діяльності    Український   національний   комітет
молодіжних організацій керується законодавством України та власним
статутом.

     Вступ Українського    національного    комітету    молодіжних
організацій  до  міжнародних  молодіжних  організацій  (асоціацій,
союзів тощо) не є підставою для його реєстрації як міжнародного.

     Стаття 7. Права молодіжних та дитячих громадських організацій

     Молодіжні та   дитячі   громадські   організації,  їх  спілки
користуються правами,  наданими їм Законом України "Про об'єднання
громадян", цим Законом, іншими законодавчими актами.

     Молодіжні та  дитячі  громадські  організації та їх спілки не
можуть утворювати та вступати у виборчі блоки.


     {  Частину  третю  статті  7  виключено  на  підставі  Закону
N 2749-VI (
2749-17 ) від 02.12.2010 }


     Членські внески  і  добровільні  пожертвування,  отримані від
юридичних  чи  фізичних  осіб,  що  спрямовуються  на   здійснення
статутної діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій
та їх спілок, не є об'єктом оподаткування.

     Стаття 8.   Участь   молодіжних   та   дитячих    громадських
                 організацій у  підготовці  та  прийнятті рішень з
                 питань державної політики щодо дітей та молоді

     Молодіжні та  дитячі   громадські   організації   залучаються
органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до
розроблення і  обговорення  проектів  рішень  з  питань  державної
політики щодо дітей та молоді.

     Органи  державної  влади та органи місцевого самоврядування -
ініціатори розроблення державної цільової програми  розміщують  на
своєму  офіційному  веб-сайті проекти концепцій державних цільових
програм,  які стосуються дітей  та  молоді,  а  також  розглядають
пропозиції   до   них   від   молодіжних  та  дитячих  громадських
організацій  у  порядку, визначеному законом. { Статтю 8 доповнено
частиною  другою  згідно  із  Законом  N  2749-VI  (
2749-17 ) від
02.12.2010 }

     Стаття 9.  Форми  державної  підтримки  молодіжних та дитячих
                громадських організацій

     Державна підтримка   молодіжних   та   дитячих    громадських
організацій здійснюється в таких формах:

     надання молодіжним   та   дитячим   громадським  організаціям
інформації про державну політику щодо дітей та молоді;

     подання методичної  та  організаційної  допомоги   з   питань
соціального становлення та розвитку молоді і дітей;

     сприяння створенню  підприємств,  установ і організацій,  які
надають послуги молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді.

     Молодіжні та дитячі громадські організації  звільняються  від
сплати за державну реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.

     Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не суперечать
законодавству України.

     Стаття 10.  Фінансова  підтримка  діяльності  молодіжних   та
                 дитячих громадських організацій

     Органи виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування
надають  фінансову  підтримку  діяльності  молодіжних  та  дитячих
громадських  організацій  і  їх  спілок   у   межах   повноважень,
визначених  законом.  {  Частина перша статті 10 в редакції Закону
N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }

     Органи  виконавчої  влади  та органи місцевого самоврядування
залучають  в  установленому порядку молодіжні та дитячі громадські
організації  і  їх  спілки до виконання замовлень для державних та
місцевих  потреб.  {  Частина  друга  статті  10 в редакції Закону
N 271-V (
271-16 ) від 19.10.2006 }


     При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки  на
реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських організацій.

     Органи виконавчої   влади,  органи  місцевого  самоврядування
можуть делегувати молодіжним та дитячим  громадським  організаціям
повноваження   щодо   реалізації  відповідних  програм  (проектів,
заходів).  У цьому випадку  вони  подають  молодіжним  та  дитячим
громадським  організаціям  фінансову  та  матеріальну  допомогу  і
здійснюють контроль за реалізацією  наданих  повноважень,  у  тому
числі за цільовим використанням виділених коштів.

     Молодіжні та  дитячі громадські організації,  їх спілки,  які
одержують фінансову або іншу  матеріальну  підтримку,  зобов'язані
подавати  звіти  про  цільове використання фінансів і матеріальних
цінностей органам,  що їх надавали,  у терміни,  встановлені  цими
органами.

     Стаття 11. Відповідальність молодіжних та дитячих громадських
                організацій за порушення законодавства

     Молодіжні та дитячі громадські організації,  їх спілки несуть
відповідальність за порушення ними законодавства.

     За неподання  звіту про використання бюджетних коштів,  інших
матеріальних цінностей,  наданих молодіжним,  дитячим  громадським
організаціям  та  їх  спілкам  або  нецільове  використання  таких
цінностей,  отримання їх з порушенням  законодавства  винні  особи
несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

     Стаття 12. Прикінцеві положення

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. До  приведення  законодавства  у  відповідність із Законом
України  "Про  молодіжні   та   дитячі   громадські   організації"
нормативно-правові  акти  України застосовуються в частині,  що не
суперечить цьому Закону.

     3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:

     внести до Верховної Ради України пропозиції  щодо  приведення
законодавчих   актів  у  відповідність  із  Законом  України  "Про
молодіжні та дитячі громадські організації";

     привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

     забезпечити перегляд і скасування органами  виконавчої  влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому
Закону;

     відповідно до     компетенції      забезпечити      прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

     4. Статутні   документи   молодіжних  і  дитячих  громадських
організацій та їх спілок,  зареєстрованих до набрання чинності цим
Законом,   протягом  року  після  його  опублікування  мають  бути
приведені  у   відповідність   із   цим   Законом.   За   поданням
легалізуючого органу або прокурора діяльність молодіжних і дитячих
громадських організацій та  їх  спілок,  статутні  документи  яких
суперечать цьому Закону, може бути заборонена в судовому порядку.


Президент України                                   Л.КУЧМА

м. Київ, 1 грудня 1998 року
          N 281-XIV


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net